2011 01 07 Kultūros ministerija ir Atviros visuomenės instituto Pagalbos fondas Lietuvoje skelbia paraiškų priėmimą bendram konkursui „Regionų kultūros projektai, mažinantys kultūrinę ir socialinę atskirtį“. Konkurso tikslas – skatinti kultūros sklaidą Lietuvos regionuose, kuria siekiama mažinti kultūrinę bei socialinę atskirtį, stiprinti įvairius bendruomenių kultūrinius ir socialinius poreikius tenkinančius centrus, prisidėti prie regionų sociokultūrinės aplinkos gerinimo. 

Konkursui gali būti teikiami projektai:
1. kultūrinės edukacijos veikla (muziejų, kultūros centrų, bibliotekų vykdomos tęstinės šviečiamosios programos; tradicinių amatų mokymo programos, orientuojančios į naujų darbo vietų sukūrimą; į kūrybinę veiklą įtraukiamos socialinės atskirties grupės, vaikai ir jaunimas; kultūrinės industrijos projektai; kūrybinės laboratorijos, stovyklos);2. kultūrinės programos, padedančios atskleisti regiono savitumą ir įtraukiančios į veiklą bendruomenes (konkursai, akcijos, apžiūros, renginių ciklai, paveldo aktualizavimo darbai, įtraukiant į veiklą visų socialinių kategorijų gyventojus);
3. jaunimo kūrybinės iniciatyvos, nukreiptos į kultūrinės ir socialinės aplinkos sanglaudą, rizikos grupių įtraukimą į kultūrinę veiklą;
4. novatoriškos iniciatyvos, skatinančios profesionalaus meno sklaidą, kultūros prieinamumą (teatro, kino, muzikos, dailės, literatūros  ir kt. projektai) regionuose.
Prioritetas teikiamas projektams:
1. kuriuose bendradarbiauja biudžetinės ir nevyriausybinės organizacijos, dalyvauja kitų sričių – švietimo, socialinis, žemės ūkio – sektoriai;
2. novatoriškoms veiklos formoms, kuriomis siekiama kultūros ir socialinės sanglaudos regionuose, didinamas kultūros prieinamumas, įtraukiamos socialiai pažeidžiamos grupės;
3. skatinantiems savanorystę, turintiems kitų rėmėjų paslaugomis ar lėšomis.
Konkursui paraiškas gali teikti ne pelno siekiantys viešieji juridiniai asmenys, veikiantys kultūros srityje ir turintys paramos gavėjo statusą. Jei paraišką teikia didžiuosiuose Lietuvos miestuose esančios kultūros įstaigos ir organizacijos, jų veikla privalo būti vykdoma Lietuvos regionuose. Mažiausia iš abiejų šaltinių – Kultūros ministerijos (toliau – ministerija) ir Atviros visuomenės instituto Pagalbos fondo Lietuvoje (toliau – PFL) – prašoma bendra suma turi sudaryti 15000 Lt, didžiausia – 60000 Lt. Pildyti reikia vieną bendrą paraiškos formą, kurios biudžeto dalyje prašoma atskirai nurodyti lėšų poreikį iš ministerijos ir iš PFL. Su kiekvienu projekto vykdytoju ministerija ir PFL pasirašys atskirą sutartį. Ministerija ir PFL projektus finansuos, pasirašys sutartis ir už skirtas lėšas atsiskaityti reikalaus remiantis atskiromis finansavimo taisyklėmis: Paraiškos priimamos  iki  2011 m. sausio  31 d. imtinai. Plačiau apie projektą: www.muza.lt